-Wat zijn onze doelstellingen?

Wat wil de stichting Griene Dyk Natuurlijk doen, waar staan wij voor?
Dat hebben we vastgelegd in onderstaande punten lijst. Op dit moment is dit van toepassing. Deze lijst een zogenaamde dynamische lijst en kan aangepast worden waar nodig. 

1.   Het beschermen en behartigen van de belangen van natuur- en landschappelijke waarden van Sneek en omgeving en het bevorderen van duurzaam gebruik van natuur- en  recreatiegebieden, in het bijzonder het gebied van de Griene Dyk vanaf Sneek tot de Mardyk, dat aan de westkant begrensd wordt door Fiifgeawei en Koaiwei, aan de zuidkant door Houkepoort en Houkesloot, aan de oostkant door Natura2000 gebied het Galgelan, Lytse en Grutte Potten, De Potten recreatiegebied en het Natura2000 gebied Potskar.

2. Het versterken en vergroten van natuurwaarden met aandacht voor de biodiversiteit.

3.  Het (on)gevraagd adviseren van overheden, bedrijven en instellingen over duurzaam gebruik en beheer, het beperken van overlast voor flora en fauna, en het beperken van overlast voor omwonenden.

4.  Het geven van publieksvoorlichting (en/of excursies) over de natuur- en landschappelijke waarden van de Natura2000 gebieden, de natuur-cultuurhistorische waarden van de Griene Dyk, duurzaam gebruik van de Lytse en Grutte Potten en omliggende landerijen, vallend binnen het gebied voornoemd.

5.  Het voeren van overleg over gezamenlijk optreden en uitwisseling van gegevens met                 natuurbeschermingsorganisaties en verwante organisaties die regionaal en/of landelijk actief zijn.

6.  Het zo nodig ondernemen van juridische stappen om het duurzaam gebruik zeker te stellen, natuurwaarden te behouden en te bevorderen en overlast te beperken; en het verrichten van   al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.