Home

Oprichting Stichting Griene Dyk Natuurlijk.

Op 22 maart 2022 werd op initiatief van een aantal natuurliefhebbers bij notaris De Wit & Dijkstra de Stichting Griene Dyk Natuurlijk opgericht.
Het bestuur bestaat uit een aantal mensen die allen banden hebben met natuurverenigingen in Sneek. Zo zijn voorzitster Anneke Heijnis en Klaas Haringa beide actief lid van de B.F.V.W. Dick Pruiksma is vrijwillige wetlandwacht bij de Potskar voor Vogelbescherming Nederland en Johannes Ruurd Fokkens is als ecoloog verbonden aan de Stichting.

Waarom deze Stichting??

De aanleiding tot het ontstaan van de Stichting kwam voort uit onze zorgen rond de ontwikkeling van het Ambitieplan de Potten door de projectgroep van de Gemeente SWF. in samenwerking met bureau ZKA Strategy uit Den Bosch en enkele ondernemers bij de Potten.
In 2020 is men met dit plan gestart. Het is voortgekomen uit de wens van enkele ondernemers om in het Pottengebied hun commerciële activiteiten nogal stevig uit te breiden.

Wij vernamen van deze plannen pas in maart 2021, het bleek dat de gemeente en ondernemers en andere belanghebbenden al een jaar in overleg met elkaar waren en dat er al een compleet ingetekende kaart van de nieuwe situatie was gemaakt.
De natuurclubs waren hierbij niet uitgenodigd, heel vreemd, omdat het plangebied de Potten immers precies ingeklemd ligt tussen twee belangrijke Natura 2000 gebieden, te weten het gebied de Potskar in het noorden, en het Galgelan aan de zuidkant, twee unieke natuurgebieden aan de rand van Sneek, vanaf de Griene Dyk ,wandelend of op de fiets, fantastisch te bewonderen.

Op eigen initiatief zijn we dan toch uitgenodigd en aangesloten bij het overleg, en stelden uiteraard de vraag waarom wij niet eerder gevraagd  waren. De projectleider kon hier niets anders op antwoorden dan dat het “een foutje” was…
We waren gelukkig nog net op tijd om een zienswijze op het al gemaakte plan in te dienen!

Er waren nog veel meer bezwaren tegen het aanvankelijke plan ingediend, en mede dankzij de natuurclubs werd het plan in de vergadering van 25 juni 2021 in de DSO-commissie niet besluitrijp verklaard. Het gemaakte plan werd terug gestuurd naar “de tekentafel”.
Letterlijk is toen door raadsleden het advies mee gegeven aan de plannenmakers: bij het maken van een nieuw plan: “luister beter naar de alle belanghebbenden en vooral ook naar de natuurclubs!”

In het najaar van 2021 werd opnieuw gestart met het maken van een “nieuw” plan…
Tot onze grote verbazing bleek ons dat hetzelfde bureau als in 2020 weer aan de slag ging met dit plan… wij hadden het veel beter gevonden als er een nieuwe frisse start was gemaakt met een ander bureau…immers er was al geld gestoken in het plan door ondernemers, hoe objectief is het dan nog?? En spelen er dan al niet andere belangen??

Ook hadden we nog nooit iets gehoord op onze ingediende zienswijze, met daarin genoemd een aantal bezwaren in verband met verstoring en aantasting van de natuur.
Zo ontstond het idee, mede op initiatief van natuurliefhebster en bewoonster van de Houkepoort, mevrouw Anneke Heijnis, om een Stichting op te richten die zich ten doel stelt om op te komen voor de belangen van de natuur bij de Griene Dyk en de Potten.
Dat is dus inmiddels gebeurd.

Wij gaan ons sterk maken voor de natuur in al zijn verscheidenheid rond de Potten en de Griene Dyk.
Er waren natuurlijk al diverse initiatieven rond de Griene Dyk, wat betreft het bevorderen van de weidevogelstand, maar we willen het nog breder maken en ons bijvoorbeeld ook inzetten voor de planten en bomen, de vlinders, libellen en insecten die daar al vele jaren voorkomen en het de laatste jaren steeds moeilijker krijgen.…zo is bijvoorbeeld de argusvlinder zo goed als verdwenen in het gebied, hebben de Grutto en Veldleeuwerik moeilijk, en zijn er veel bedreigingen voor de Roerdomp, de ransuil, en nog veel meer soorten die van rust houden.

We kunnen excursies organiseren voor de echte liefhebbers.
We willen met de gemeente overleggen over onderhoud en beheer van de rietvelden aan de Houkepoort.
Voor kinderen kan er aan natuureducatie iets gedaan worden.
Plannen genoeg.
De natuur is de kracht van het gebied en we willen er voor waken dat die natuur met de bijbehorende biodiversiteit behouden blijft.

Het is prachtig om te wandelen en te fietsen in de mooie natuur langs de Griene Dyk en de Potskar en het Galgelan, en we willen heel graag dat onze kinderen en kleinkinderen daar in de toekomst ook nog kunnen genieten van zingende veldleeuweriken, grutto’s, kieviten enz.
Dat krijg je niet cadeau, daar moet je wat voor doen, want overal heeft de natuur het zwaar te verduren. Vandaar het oprichten van deze Stichting Griene Dyk Natuurlijk.