Even voorstellen:

Anneke Heijnis – voorzitter en penningmeester

Van kinds af aan ben ik een grote liefhebber van de natuur, zowel van de fauna als de flora. Van huis uit en van school heb ik veel meegekregen over hoe kostbaar de natuur is.
Ik kan ontzettend genieten van de vogelgeluiden, het gezoem van de hommels en bijen, het gefladder van de vlinders, de geuren van de bloemen etc. en uren doorbrengen in de natuur en vele soorten vastleggen op de camera.

Helaas zie ik ook dat het slecht gaat met de soortenrijkdom van onze fauna en flora. Er verdwijnen elk jaar weer dier- en plantensoorten door bedrijvigheid, wegenbouw, schaalvergroting in de landbouw en door de almaar oprukkende verstedelijking en recreatieve voorzieningen. De overmaat aan stikstof verstoort het functioneren van ecosystemen met als gevolg dat de kenmerkende biodiversiteit instort. Wat overblijft, zijn ‘verzuurde en door stikstof over-bemeste gebieden’ waar steeds minder levenssoorten leven die uniek zijn voor Nederland en Europa.

Het maatschappelijk belang van de natuur is dan ook groter dan ooit.
We zullen zuinig moeten zijn op onze natuur. De natuur heeft ons veel gegeven, maar wij als maatschappij hebben alleen maar genomen, dus zullen we de natuur die we nog hebben moeten beschermen, versterken en uitbouwen. De natuur helpt ons de CO2 en het fijnstof uit de lucht te halen die we er nog steeds teveel inbrengen. Zonder natuur geen klimaatneutraal Nederland. Biodiversiteit en ecologisch evenwicht zijn onlosmakelijk verbonden met een gezonde natuur en leefklimaat.
Om een mooi en uniek natuurgebied, dicht bij de stad, te beschermen tegen ambitieplannen welke desastreus kunnen zijn voor dit mooie gebied, ben ik in de Stichting Griene Dyk Natuurlijk gestapt. Ik hoop met deze Stichting o.a. een bijdrage te kunnen leveren aan het beschermen en behartigen van de belangen van natuur- en landschappelijke waarden en versterken en vergroten van natuurwaarden en biodiversiteit.

Dick Pruiksma

Mijn naam is Dick Pruiksma, geboren en getogen in Sneek.   Vanaf mijn 16e levensjaar ongeveer, na een verhuizing naar de rand van de stad, ontstond bij mij een grote interesse in de natuur..
Ik zag vogels die ik nog niet kende en vond dat fascinerend. De drang om te weten welke soort het dan was, hoe die leefde , van welk voedsel die leefde, enz.werd groter en intenser.
Ik werd lid van de Vogelwacht en begon, zoals een goede Fries betaamt, met “aaisykjen”. Daardoor kwam ik veel in de omgeving van de Griene Dyk en de Potten, ik ken de omgeving daar dan ook op mijn duimpje..

In het voorjaar was ik elke vrije dag in het veld te vinden, en observeerde de kieviten en hun gedrag. Het ljipaaisykje werd een grote hobby!!
Later zag ik wel in dat het beter was om de eieren te laten liggen en de nesten te beschermen. Daarom ben ik jarenlang actief nazorger geweest en nog steeds doe ik hand- en spandiensten voor de BFVW.
Ik ontdekte andere natuurorganisaties, zoals SOVON en Vogelbescherming Nederland. Van beide werd ik lid en voor SOVON, en Staatsbosbeheer, heb ik jarenlang, na het volgen van een cursus hiervoor,  alle vogelsoorten geteld die in het gebied de Potskar, Noord en Zuid, voorkwamen.

Zo kreeg ik een goed beeld over de vogelrijkdom van het gebied.
Maar naast de vogels leven er natuurlijk ook nog veel andere dieren! Zo is de beschermde visotter recent weer terug gekeerd in dit gebied, geweldig om weer op vele plaatsen sporen van deze soort tegen te komen.
Ook komen er vele dag- en nachtvlinders voor, en vliegen er in de zomer talrijke libellen.
Bijna alle marterachtigen hebben ook een plek in het gebied.

Kortom: er is een levendige biodiversiteit in dit gebied!!
Alles wat ik heb gezien staat in een database en in totaal heb ik nu zo’n 800 verschillende soorten gezien aan de Griene Dyk.
Deze soorten willen we graag behouden in de omgeving van de Griene Dyk. Dat gaat uiteraard niet zomaar, daar moet heel wat voor gedaan worden. Daarom werken we samen met boeren, overleggen met Staatsbosbeheer, hebben we contact met de afdeling Groenbeheer van SWF enz enz.

Sinds enkele jaren ben ik zg. wetlandwacht voor het gebied de Potskar voor Vogelbescherming Nederland . Dat is een vrijwilligersfunctie om in de gaten te houden welke bedreigingen er zijn voor bijvoorbeeld de Natura 2000 gebieden rond het Sneekermeer.
Nu de recreatieve ontwikkeling van de Potten steeds verder gaat, ontstaan er ook hier bedreigingen voor de natuur.
Wij komen op voor het behoud van de natuur en zo mogelijk verdere uitbreiding ervan.
Vooral langs de Griene Dyk kunnen heel veel mensen genieten van buitelende kieviten, jodelende veldleeuweriken, jagende kiekendieven, een hoempende roerdomp en nog veel en veel meer!
Dit moeten we niet kwijtraken, want als het 1x verloren is komt het nooit weer terug.
Daarom zet ik me met liefde in voor de natuur, ook om onze aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen!

Johannes Ruud Fokkens – algemeen lid

Ik ben Johannes uit Sibrandabuorren, geboren in 1984. Van jongs af aan heb ik al een hart voor de natuur met name wilde dieren. Ik werk als Ecoloog bij een buro vanuit Alkmaar.
Tijdens mijn werk doe ik geregeld scans voor aannemers, heb ik veel te maken met de Wet Natuur Bescherming en doe ik in het hoogseizoen veel karteringen en tellingen van dieren zoals broedvogels, insecten, vleermuizen en (kleine) marterachtigen.
In mijn vrije tijd ring ik wilde vogels voor wetenschappelijk onderzoek. Vogels worden gevangen, gemeten, gewogen, krijgen een ring met een specifieke en unieke code en worden daarna weer losgelaten. Dit doe ik voornamelijk in en rondom Sneek. Zangvogels, roofvogels, steltlopers, zangvogels, watervogels.

Daarbij ben ik graag op pad in de natuur en doe ik af en toe tellingen van nachtvlinders.
Stichting Grienedyk Natuurlijk trekt mij aan, omdat de natuur rondom de Grienedyk erg uniek is. Er zijn erg veel soorten vogels en andere dieren die gebruik maken van deze omgeving. Het is erg belangrijk dat dit behouden blijft en dat gezorgd wordt, dat het stukje natuur blijft. Dit betekend ook voor diverse andere gebieden in en om Sneek waar we met zijn allen erg trots op mogen zijn.
Ik ga vanaf de start van deze mooie stichting door als algemeen bestuurslid

Klaas Haringa – algemeen lid

Mijn naam is Klaas Haringa en bestuurslid van de stichting Grienedyk Natuurlijk.
Van jongs af kreeg ik de natuur met de paplepel  ingegeven.  Mijn pakes waren resp. visser en boerenknecht en altijd in de natuur werkzaam. Ook verschillende ooms en neven waren/zijn besmet met het natuurvirus.
Ik ben op een dorp opgegroeid en daar leefde je qua activiteiten met de seizoenen .
Aeisykje (eierzoeken) vissen, zwemmen enz.
Al met al een heerlijke jeugd.
Die passie voor de natuur is gebleven en heeft zich vertaald in een aantal functies bij natuur organisaties.  Het Fryske Gea,   Vogelwachten Franeker en Sneek in verschillende functies. Nationaal landschap Zuidwest Friesland en sinds kort in het Skriezelân bij Murk Nijdam aan de Slachtedyk. Vooral in het voorjaar (broedtijd) en de vroege zomer ben ik daar druk mee en geniet er reuze van. Ik gun iedereen zo’n invulling van  het pensioen.
Beweging, frisse lucht en natuur beleving zijn een prima remedie om gezond te blijven.
Nu ik bestuurslid ben van Grienedyk Natuurlijk probeer ik me samen met een stel op en top natuurliefhebbers sterk te maken voor het behoud en bescherming van dit unieke natuurgebied.